Veelgestelde vragen

Namens Nederland – 2024

Q&A Namens Nederland

1. Wat is het doel van Namens Nederland?

Namens Nederland is een grootschalige enquête onder inwoners van Nederland over de toekomst van Nederland. Namens Nederland is een onafhankelijk en breed gedragen initiatief en geeft iedereen de mogelijkheid om mee te denken over de belangrijkste thema’s in onze samenleving. Het doel is te komen tot een gemeenschappelijk toekomstbeeld en perspectief voor Nederland.

In 2014 en 2020 hebben in totaal ruim 270.000 respondenten meegedaan en de enquête ingevuld. De resultaten waren keer op keer erg hoopvol en bemoedigend. We waren het met elkaar eens over de richting van de toekomst van Nederland. We hadden toen de ambitie om een grote sprong voorwaarts te maken op het gebied van klimaat & leefomgeving, veiligheid, zorg en onderwijs. En inwoners waren daadwerkelijk bereid om een substantiële inspanning te leveren om deze ambitie te realiseren. We willen graag te weten komen hoe de inwoners van Nederland hier nu over denken.

2. Waarom een nieuwe editie van Namens Nederland?

In deze tijden is er des te meer reden om samen te kijken waar we het wel met elkaar eens zijn, samen te werken en de handen ineen te slaan om de diverse stemmen van Nederland te laten horen! Met de enquête gaan we op zoek naar de gezamenlijke ambitie en toekomstbeeld van Nederland.

Uit de vorige enquête bleek al dat een zeer ruime meerderheid zich stevig wil inzetten voor een beter Nederland en dat we het grotendeels met elkaar eens zijn over wat er moet gebeuren.

3. Wie is de afzender van Namens Nederland?

Namens Nederland is een initiatief van meer dan 60 mede-initiatiefnemers. De penvoerder van dit initiatief is Stichting NL2025.

4. Hoe wordt de enquête verspreid?

De enquête wordt verspreid via verschillende kanalen die belangeloos het initiatief steunen. Onder andere via:

5. Hoe kun je de enquête in je netwerk verspreiden?

Het is mogelijk om op verschillende manieren de enquête te verspreiden. Als je een aparte link naar de enquête wil ontvangen om de uitkomst van de enquête bij jouw achterban goed te kunnen achterhalen, dan is dat ook mogelijk. Tevens kunnen we voorbeeldteksten en promotiemateriaal aanleveren.

6. Voor wie is de enquête bedoeld?

De enquête is bedoeld voor alle inwoners van Nederland (boven de 15 jaar). Het doel is om zoveel mogelijk mensen vanuit verschillende achtergronden te bereiken met deze enquête.

7. Welke initiatiefnemers deden eerder mee?

Op de website namensnederland.nl staan straks de namen van alle mede-initiatiefnemers, waaronder brancheverenigingen, kennisinstituten, onderwijsinstanties, sportbonden, mediabedrijven, NGO’s en bedrijven. De mede-initiatiefnemers van Namens Nederland doen allemaal belangeloos mee en komen uit verschillende disciplines uit de samenleving, bijvoorbeeld: onderwijs, wetenschap, sport, cultuur, kunst en bedrijfsleven.

8. Is deelname aan de enquête anoniem?

Ja, deelname aan de enquête is anoniem. De gegevens worden volledig anoniem verwerkt. Het volledige privacybeleid is te vinden op het startscherm van de enquête. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen, tenzij deelnemers zelf aangeven opnieuw benaderd te willen worden voor een nieuwe Namens Nederland enquête en hiervoor zelf hun gegevens achterlaten.

9. Wat gebeurt er met de gegevens van de deelnemers?

Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen, tenzij deelnemers zelf aangeven opnieuw benaderd te willen worden voor een nieuwe Namens Nederland enquête en hiervoor zelf hun gegevens achterlaten.

10. Wat gebeurt er met de uitkomsten van de enquête?

De uitkomsten zullen we via diverse kanalen publiceren (o.a. op de website namensnederland.nl). Hetdoel is te komen tot een gemeenschappelijk toekomstbeeld en perspectief voor Nederland, wat aangeboden zal worden aan o.a. de betrokken organisaties, beleidsmakers, organisaties en de politiek.

11. Hoe worden de resultaten van de enquête gewogen?

Om ervoor te zorgen dat de resultaten een goed mogelijk afspiegeling vormen van de inwoners van Nederland wordt er gewogen op verschillende demografische factoren zoals leeftijd, provincie, werksituatie, branche en huishoudsamenstelling). Er wordt gebruikgemaakt van de zogenaamde ‘Gouden Standaard’ van het CBS om de profielen van onze steekproef te corrigeren naar die van de Nederlandse bevolking. Zo wordt er gecorrigeerd voor een over- of onder representatie van bepaalde groepen (zoals ouderen, werklozen, alleenstaanden, enz.). Voor de weging wordt gebruikgemaakt van de zogenaamde RIM-methode. De weging wordt voor elke publicatie bijgewerkt. Bovendien, als we rapporteren voor een bepaalde periode (bijv. afgelopen week) dan is er gewogen voor die periode.

12. Hoeveel tijd kost het om de enquête in te vullen?

De enquête is getest middels een steekproef en neemt naar verwachting ongeveer 10-15 minuten tijd in beslag.