Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Namens Nederland

1. Wat is het doel van de Namens Nederland enquête?

Namens Nederland is een onafhankelijk, belangeloos en breed gedragen initiatief en geeft iedereen de mogelijkheid om mee te denken over wat er op dit moment en straks ná de crisis moet gebeuren in ons land. Het doel is te komen tot een gemeenschappelijke toekomstvisie voor Nederland, die tijdens en ná de corona crisis breed zal worden gepubliceerd. Wat willen de inwoners van Nederland voor de toekomst van Nederland?

Naast een grootschalige enquête onder inwoners van Nederland over de toekomst van Nederland biedt Namens Nederland de mogelijkheid aan iedereen om ideeën en inzichten te delen op het dialoogplatform.

In deze tijd van crisis heerst er veel onzekerheid en onduidelijk over hoe het morgen met ons zal gaan en wat we moeten doen na deze crisis. Met deze Namens Nederland starten we een dialoog met de inwoners van Nederland om zo een gezamenlijk toekomstbeeld en perspectief te ontwikkelen. We kijken daarbij naar wat we nu moeten doen en na de crisis.

In 2014 werd Namens Nederland voor de eerste keer gelanceerd. Meer dan 100,000 inwoners van Nederland hebben de enquête ingevuld. De resultaten lieten zien dat de inwoners van Nederland zeer bereid waren zich in te zetten voor een beter Nederland. Met name voor beter onderwijs, een vitalere samenleving (zorg) en veiligheid.

2. Waarom Namens Nederland?

Met Namens Nederland gaan we op zoek naar de gezamenlijke ambitie van Nederland. Waar zijn we het over eens, juist nu?

Het lijkt soms dat we het niet eens zijn en het politiek landschap lijkt versnipperd. Uit de vorige enquête bleek echter al dat een zeer ruime meerderheid zich stevig wil inzetten voor een beter Nederland en dat we het grotendeels met elkaar eens zijn over wat er moet gebeuren. Bij elkaar opgeteld meer dan genoeg om een enorme impuls te geven aan wat bijna iedereen beter wil maken: onderwijs, zorg, en vitaliteit, veiligheid, ondernemerschap met banen en dat alles voor iedereen.

3. Waarom Namens Nederland op dit moment?

In deze tijd van crisis heerst er veel onzekerheid en onduidelijk over hoe het morgen met ons zal gaan en wat we moeten doen na deze crisis. Met deze Namens Nederland starten we een dialoog met de inwoners van Nederland om zo een gezamenlijk toekomstbeeld en perspectief te ontwikkelen. We kijken daarbij naar wat we nu moeten doen en na de crisis. Wat vindt Nederland belangrijk en waar willen met elkaar in investeren voor nu en in de toekomst.

Namens Nederland wil inzicht geven in die meningen door ze te bundelen via heldere vraagstellingen. Maar we zijn méér dan een enquête, we zijn ook een platform. Op onze website ben je welkom met al je ideeën.

We staan voor de grootste uitdaging van de laatste 80 jaar. De overheid laat zich daarom terecht adviseren door experts. Tegelijk heeft het kabinet diverse malen laten weten dat het geen besluiten neemt die geen draagvlak hebben in de samenleving. Namens Nederland speelt een belangrijke rol in zichtbaar maken van wat er in de samenleving leeft. Dus heb je een goed idee? Ook jij kunt je stem laten horen of jouw idee delen op idee.namensnederland.nl

4. Wie doen er mee?

Op onze site namensnederland.nl staan de namen van de meer dan 60 mede-initiatiefnemers, waaronder brancheverenigingen, kennisinstituten, NGO’s en bedrijven. De mede-initiatiefnemers van Namens Nederland doen allemaal belangeloos mee en komen uit verschillende disciplines uit de samenleving, bijvoorbeeld: onderwijs, wetenschap, sport, cultuur, kunst en bedrijfsleven.

5. Hoe worden de resultaten van de enquête gewogen?

Om ervoor te zorgen dat de resultaten een goed mogelijk afspiegeling vormen van de inwoners van Nederland wordt er gewogen op verschillende demografische factoren zoals leeftijd, provincie, werksituatie, branche en huishoudsamenstelling). Er is gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Gouden Standaard’ van het CBS om de profielen van onze steekproef te corrigeren naar die van de Nederlandse bevolking. Zo wordt er gecorrigeerd voor een over- of onder representatie van bepaalde groepen (zoals ouderen, werklozen, alleenstaanden, enz.).

Voor de weging is gebruikt gemaakt van de zogenaamde RIM-methode. De weging wordt voor elke publicatie bijgewerkt. Bovendien als we rapporteren voor een bepaalde periode (bijv. afgelopen week) dan is er gewogen voor die periode.

6. Kan ik anoniem meedoen met Namens Nederland?

Deelnemen aan Namens Nederland kan geheel anoniem. De enquête van Namens Nederland wordt uitgevoerd door SKIM, een onafhankelijk bureau voor marktonderzoek. De enquête neemt alle nationale wetten in verband met gegevensbescherming in acht en is gebonden aan het strikte privacybeleid van SKIM >.

7. Wat gebeurt er met de gegevens van de deelnemers?

Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen, tenzij deelnemers zelf aangeven opnieuw benaderd te willen worden voor een nieuwe Namens Nederland enquête en hiervoor zelf hun gegevens achterlaten.

8. Wat gebeurt er met de uitkomsten van de enquête?

De uitkomsten zullen we via diverse kanalen wekelijks publiceren. Het doel is te komen tot een gemeenschappelijke toekomstvisie voor Nederland, die tijdens en ná de corona crisis breed zal worden gepubliceerd.
Veelgestelde vragen NL2025

1. Waar staat NL2025 voor?

NL2025 is gestart vanuit het gezamenlijke geloof en de gedeelde passie om een nog betere toekomst voor Nederland te maken, voor de huidige en toekomstige generaties.

Bij de oprichting van NL2025 werd een landelijke enquête gehouden onder meer dan 100.000 inwoners van Nederland over de toekomst van Nederland. De uitkomsten van het onderzoek stonden aan de basis van de keuzes voor de drie thema’s van NL2025: excellent onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving. NL2025 is een beweging waarin onder andere CEO’s en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunst, bedrijfsleven en sport (“Aanjagers”) zich op persoonlijke titel vanuit het “pay forward” principe - (ik doe iets voor jou en jij doet weer iets voor een ander) - inzetten voor een betere toekomst van Nederland. NL2025 helpt om bestaande succesvolle initiatieven nog groter te maken door de inzet van kennis, expertise en haar netwerk.

2. Wie doen er mee?

NL2025 is een beweging waarin onder andere CEO’s en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunst, bedrijfsleven en sport zich op persoonlijke titel inzetten voor de toekomst van Nederland. Op onze site staan een aantal ‘aanjagers’ vermeldt.

Alle aanjagers zetten zich in op persoonlijke titel en zijn gemotiveerd om het gedachtegoed van NL2025 actief uit te dragen. Dit doen zij op basis van het pay-it-forward principe: ik doe iets voor jou en dan geef jij dat weer door aan iemand anders.

3. Wat is jullie doel?

NL2025 is gestart vanuit het gezamenlijke geloof en de gedeelde passie om een nog betere toekomst voor Nederland te maken, voor de huidige en toekomstige generaties. NL2025 identificeert, ontsnippert en verbindt reeds bestaande en succesvolle (lokale) initiatieven met als doel deze op te schalen en de impact te vergroten. We zien mogelijkheden waarvoor we onze kennis, netwerk en middelen in willen zetten. Maar we kunnen het niet alleen, dus vragen we mensen om zich te verbinden aan die initiatieven die het verschil kunnen maken. We zijn ervan overtuigd dat we vanuit diversiteit (van mensen en ideeën) en inclusiviteit gezamenlijk oplossingen kunnen realiseren.

4. Waar focust NL2025 zich op?

NL2025 focust zich op de overeenkomsten en bevorderen initiatieven binnen de thema’s waar de ruime meerderheid van de inwoners van Nederland het over eens is: excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving.

5. Wat vragen jullie nu eigenlijk van de mensen?

We vragen mensen zich in te zetten voor een beter Nederland. Bij NL2025 is dat op drie manieren mogelijk:

  • Steun ons gedachtegoed (pay it forward – stimuleer/inspireer de mensen zich in te zetten voor een beter Nederland.)
  • Steun een initiatief als dat mogelijk voor je is (specifieke vragen staan op de site)
  • Vraag steun voor je eigen initiatief – als het voldoet aan de gestelde voorwaarden.

6. Aan welke eisen moeten initatieven dan voldoen?

De initiatieven die wij steunen dragen bij onze thema’s: excellent onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving. De initiatieven hebben geen politiek, commercieel en/of religieus belang en zijn geen verenigingen, bonden en dergelijke.

En de initiatieven maken aantoonbaar impact of kunnen binnen afzienbare tijd met de middelen die voor handen zijn op grote schaal impact realiseren en deze impact is schaalbaar.

7. Zijn er bedrijven verbonden aan NL2025?

Iedereen die zich aansluit bij NL2025 doet mee op persoonlijke titel; je kan je dus niet als bedrijf of organisatie ‘aansluiten’. Onder de aanjagers zijn naast bijvoorbeeld wetenschappers, sporters en kunstenaars ook mensen uit het bedrijfsleven. Zij proberen, net als alle aanjagers, anderen te inspireren om ook een bijdrage te leveren aan de initiatieven die we steunen. Dat kunnen mensen uit het bedrijfsleven zijn, maar ook uit andere disciplines. We kijken vooral naar hoe we het initiatief zo impactvol mogelijk kunnen laten zijn.

8. Willen jullie een politieke partij worden?

Absoluut niet. We vertegenwoordigen geen politiek, commercieel en/of religieus belang. We behartigen geen belangen van verenigingen, bonden en dergelijke. We zijn goed in wat we doen en onze enige ambitie is bijdragen aan een betere toekomst voor Nederland. Een aantal van ons kan heel goed sporten, prachtige kunst maken, of bedrijven aansturen, organisaties leiden. Je kunt nooit op ons stemmen, je kunt alleen de projecten die wij voorstellen steunen of je op een andere manier inzetten voor een beter Nederland.

9. Jullie nemen zelf het heft in handen, vinden jullie dat de politiek / de regering het niet goed doet?

We zijn er niet om een mening over de politiek uit te dragen. We hebben als NL2025 een idee over de toekomst van Nederland dat breed gedragen wordt door 80% van de inwoners van Nederland, en dragen daar graag een steentje aan bij. We werken samen met de politiek als dat nodig is om een projectdoel te realiseren. We verbinden ons op praktisch niveau met de overheid als dat nodig is.

10. Waarom moeten de projecten/initatieven binnen bepaalde thema's vallen?

We hebben onderzocht op welke thema’s inwoners van Nederland verbetering willen zien in de maatschappij EN waarvoor zij zich ook daadwerkelijk in willen zetten. Uit een grote enquête ‘Namens Nederland’ in 2014 onder meer dan 100.000 inwoners van Nederland bleek dat 80% van de inwoners van Nederland zich in wil zetten voor onderwerpen binnen de volgende thema’s: excellent onderwijs, duurzame groei en vitale samenleving. Onze organisatie heet NL2025, dus vanaf de start gerekend willen we binnen tien jaar aanzienlijke resultaten zien. Daarom pakken we nu projecten aan die de veel potentie hebben en de moeite waard zijn om op grote schaal te realiseren (dus schaalbaar zijn). Door juist die projecten te nemen die binnen thema’s vallen waarover de inwoners van Nederland het over eens zijn, vermijden we eindeloze discussies en kunnen we sneller resultaat boeken. En impact krijgen we vooral als we samenwerken.

11. Wie betaalt dit allemaal?

Ieder van ons draagt in zijn vrije tijd bij met persoonlijke inzet. We doen het allemaal op persoonlijke titel en zetten ons netwerk in om ‘om niet’ zaken voor elkaar te krijgen en vragen mensen en bedrijven om ons heen om ons te helpen: met hun kennis, financiële middelen en praktische inzet.