Onderwijs Top versterkt gezamenlijke aanpak tegen kansenongelijkheid

Zaterdag 18 jun, 2022
Minister Robbert Dijkgraaf en minister Dennis Wiersma aanwezig bij de Onderwijs Top.

De Onderwijs Top heeft concrete gezamenlijke afspraken opgeleverd en in gang gezet. Daarmee kunnen de kwaliteit en de kansengelijkheid in het onderwijs de komende jaren sterk worden verbeterd. Dat constateren initiatiefnemers Stichting van het Onderwijs en NL2025 na een geslaagde bijeenkomst in Nieuwegein. Alle partijen – vanuit onderwijssectoren, overheid, wetenschap, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en andere sectoren – kwamen daar bijeen om nieuwe verbindingen tot stand te brengen, kennis en ervaringen uit te wisselen en initiatieven te versnellen, met als resultaat een gezamenlijke actielijst en agenda.

Analysefase voorbij
Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, stond bij aanvang stil bij de ambitie van de bijeenkomst. “Gisteren heb ik bekend gemaakt dat we fors gaan investeren in hoger onderwijs en onderzoek; de komende tien jaar bijna 10 miljard. Dat is goed nieuws, echter goede samenwerking, binnen alle onderwijssectoren en met andere sectoren in de samenleving, is daarbij essentieel. Belangrijk dat we vandaag onze krachten bundelen voor kansengelijkheid op deze Onderwijs Top. Ik hoop dat we daarbij concreet kunnen worden, ik denk aan het creëren van stageplaatsen, geven van gastcolleges, organiseren van werk-bedrijfsbezoeken, uitspreken tegen en bijdragen aan uitbannen stagediscriminatie. Zo kunnen we de impact vergroten en onze doelstellingen realiseren.”

Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, ging in gesprek over kansengelijkheid en hoe we in en rond de school leerlingen nog beter ondersteunen. “Iedereen verdient het om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dat begint bij goed leren lezen, schrijven en rekenen. Maar er is meer nodig om talenten tot bloei te brengen. Dat er op en rond de school mensen voor je klaarstaan om je te helpen met huiswerk. Of dat je naast het gewone lesprogramma kunt sporten, muziek maken, technische vaardigheden kunt leren en je kunt oriënteren op beroepen. Dat hoeven scholen niet allemaal zelf te doen. Daar kunnen op lokaal niveau ook welzijnsorganisaties, sportverenigingen, bedrijven of kinderopvang een rol in spelen. Daarom was het gesprek hierover vandaag ook zo belangrijk. Sámen kunnen we leerlingen meer kansen bieden en ongelijkheid verkleinen. Ik ben blij dat we daar vandaag afspraken over hebben gemaakt.’’

Resultaten van de middag
In de eerste reeks tafelgesprekken bespraken de deelnemers wat er nodig is om dat te bereiken en wat er nog aan obstakels in de weg staat. Dat gebeurde aan de hand van drie thema’s: de arbeidsmarkt en de huidige tekorten daarop, digitale geletterdheid en laaggeletterdheid, en tot slot de Rijke Schooldag die meer kansen biedt aan alle kinderen, jongeren en studenten om te kunnen meekomen. Het thema arbeidsmarkt viel uiteen in onderwerpen als het lerarentekort, hybride docentschap en zij-instroom, loopbaanoriëntatie, stages en leerwerktrajecten, professionalisering en leiderschap. Aan elke tafel namen deelnemers uit verschillende sectoren zitting om de koppen bij elkaar te steken en concrete afspraken te maken.

De tweede reeks tafelgesprekken draaide om de oplossingsrichtingen en het opstellen van actieplannen, met daaraan gekoppeld een concrete agenda van haalbare afspraken, met voor elke afspraak een duidelijke eigenaar. Ook spraken de leden van elke tafel af wie het initiatief neemt en wanneer alle betrokken partijen weer bij elkaar komen om samen opvolging te geven aan de afspraken.

Voorbeelden van concrete afspraken:
- Nationale schoolleiderstop, kennisuitwisseling voor alle schoolleiders met leiders vanuit andere sectoren. - Buddyplatform via SpringPlank voor stagementoren, om stages in Nederland voor met name het MBO zowel kwalitatief als kwantitatief structureel te verbeteren. - Co-Teach Informatica-samenwerking met de aanwezige bedrijven om bij te dragen aan het lerarentekort d.m.v. hybride docentschap. - Samenwerking tussen aanwezige bedrijven en onderwijsorganisaties om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Nederland digitaal vaardig zijn.

Krachtenbundeling van onderwijs met NL2025
Pieter Duisenberg is voorzitter van de Stichting van het Onderwijs, die bestuurders van de tien grootste sector- en werknemersorganisaties in het onderwijs verenigt. Hij was als dagvoorzitter verheugd over de praktische manier waarop alle partijen hun verantwoordelijkheid namen: “Tijdens de Onderwijs Top hebben we de driehoek in werking gezien. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven hebben samen heel actiegericht antwoorden geformuleerd. Door onze krachten te bundelen, kunnen we structurele oplossingen in gang zetten en concrete hulp bieden aan alle sleutelveranderaars. Hun initiatieven hebben opschaling nodig. Die gaan wij samen tot stand brengen.”

Laurens van Vliet, aanjager NL2025, prees de opzet en sfeer van de unieke bijeenkomst. “Deze uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende onderwijssectoren is uiterst waardevol gebleken. Bovendien konden wij vanuit NL2025 ook helpen met kennis, expertise en netwerk vanuit andere sectoren. De Onderwijs Top is een schoolvoorbeeld van de manier waarop we mensen en ideeën bij elkaar kunnen brengen, met praktische samenwerking en concrete resultaten als gevolg."

De top vond plaats op het Horeca & Toerisme College van het ROC Midden Nederland. Studenten van de horecaopleidingen verzorgden de catering voor het compacte programma van 10.00 tot 14.00 uur.

Meer Nieuws